Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Anunţuri

Oportunităţi de angajare

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la examenul organizat în data de 03 aprilie 2017, proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional de nivel superior a unui funcţionar public din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti

publicat la: 24-03-2017


Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care candidează

Rezultat
1. Nica Mioara Mihaela consilier superior Admis


24-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL INTERVIULUI la concursul organizat în data de 20.03.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - 3 posturi din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală, Direcţia juridică

publicat la: 23-03-2017


Nr. crt.   Numele şi prenumele Funcţia publică pentru care candidează

  Punctajul obţinut   Rezultat
1. Aghiniței
Marioara-Liliana
consilier juridic superior

  86,66 Admis
2. Mocanu Gabriela consilier juridic superior

  80 Admis
3. Palcău Manuela consilier juridic superior

  41,66 Respins

Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi: 23.03.2017, ora 16,30


23-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 20.03.2017 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - 3 posturi din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală, Direcţia juridică

publicat la: 21-03-2017


Nr. crt.  Numele şi prenumele Funcţia publică pentru care candidează

 Punctajul obţinut  Rezultat
1. Aghiniței
Marioara-Liliana
consilier juridic superior

  96 Admis
2. Mocanu Gabriela consilier juridic superior

  89 Admis
3 Palcău Manuela consilier juridic superior

  55 Admis
4. Gâfu Rodica-Maria consilier juridic superior

  25 Respins
  
Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept. 

Proba interviu va avea loc joi, 23.03.2017, ora 15,00, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, Sector 1.

 Afişat astăzi: 21.03.2017, ora 14,10.


21-03-2017, admin

 

 

INFORMAREA Nr. 552.432 din 20.03.2017 - precizări referitoare la concursul în vederea ocupării posturi de agent principal şi ofiţer specialist din 12.04.2017

publicat la: 20-03-2017

20-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL FINAL la Concursul organizat în data de 14.03.2017 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar contabilitate şi salarizare, Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post şi consilier, clasa I, grad profesional asistent-2 posturi

publicat la: 15-03-2017


Nr. crt. Numele
şi prenumele

Funcţia publică Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final Observaţii
1. ROTARU ȘTEFANIA-ALINA

Consilier principal 90,33 90 180,33 Admis
2. RADA FLORINA Consilier asistent

68,66 75 143,66 Admis
3. ENACHE MELANIA-CORNELIA Consilier asistent

65,33 70 135,33 Admis
   
 Afişat astăzi: 15.03.2017, ora 14.30


15-03-2017, admin

 

 

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informare și relaţii publice - Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate

publicat la: 15-03-2017


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informare și relații publice - Serviciul strategii guvernamentale şi servicii publice deconcentrate.
Proba scrisă va avea loc în data de 19.04.2017, ora 10.00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a postului vacant prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

 - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în matematică, informatică, știinte inginerești sau economice;

Cerințe specifice: necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidatul declarat “admis”.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 - data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciu resurse umane, etaj 4, camera 408.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs - formularul se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, întocmită conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul.15-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL FINAL la concursul organizat, în data de 13.03.2017, probă scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi – din cadrul Compartimentului audit intern

publicat la: 14-03-2017


 

Nr. crt. Numele și
prenumele
Funcția publică Punctaj
probă scrisă

Punctaj interviu Punctaj final Observații
1. BELU DANIEL auditor superior

37,5 - 37,5 Respins
  
Afişat astăzi: 14.03.2017, ora 15,10


14-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL INTERVIULUI la Concursul organizat în data de 14.03.2017 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar contabilitate şi salarizare, Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post şi consilier, clasa I, grad profesional asistent-2 posturi

publicat la: 14-03-2017


 

Nr. crt.   Numele şi prenumele Funcţia publică pentru care candidează

  Punctajul obţinut   Rezultat
1. ROTARU ȘTEFANIA-ALINA Consilier principal

90 Admis
2. RADA FLORINA Consilier asistent

75 Admis
3. ENACHE MELANIA-CORNELIA Consilier asistent

70 Admis


Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.   Afişat astăzi: 14.03.2017, ora 14,20


14-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei scrise la Concursul organizat în data de 14.03.2017 pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar contabilitate şi salarizare, Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post şi consilier, clasa I, grad profesional asistent-2 posturi

publicat la: 14-03-2017


Nr. crt.   Numele şi prenumele Funcţia publică pentru care candidează

  Punctajul obţinut   Rezultat
1. ROTARU ȘTEFANIA-ALINA Consilier principal

90,33 Admis
2. RADA FLORINA Consilier asistent

68,66 Admis
3. ENACHE MELANIA-CORNELIA Consilier asistent

65,33 Admis


Candidații nemulţumiți pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.   

Afişat astăzi: 14.03.2017, ora 13,20


14-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat, în data de 13.03.2017, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior - 2 posturi - din cadrul Compartimentului audit intern

publicat la: 13-03-2017


Nr. crt.   Numele şi prenumele Funcţia publică pentru care candidează

  Punctajul obţinut   Rezultat
1. BELU DANIEL Auditor superior 37,5 Respins

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.   Afişat astăzi: 13.03.2017, ora 15,00


13-03-2017, admin

 

 

Precizări importante privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de agent principal în cadrul Serviciului Înmatriculare şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere

publicat la: 10-03-2017>>> Precizări importante privind concursul pentru ocuparea funcţiilor de agent principal în cadrul Serviciului Înmatriculare şi Evidenţa Vehiculelor Rutiere


10-03-2017, admin

 

 

Anunţuri - concursuri în vederea ocupării de posturi de agent principal şi ofiţer specialist

publicat la: 08-03-2017


Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării posturi de agent principal şi ofiţer specialist:anunţ - 10 martie 2017:08-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 20.03.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior - 3 posturi din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă şi evidență electorală, Direcţia juridică şi consilier juridic, clasa I, grad profesional principal - 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcţia juridică

publicat la: 07-03-2017


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția publică pentru care candidează

Rezultatul selecției dosarelor

Observații

1.

Aghinitei
Marioara-Liliana

consilier juridic superior

admis

-

2.

Palcău Manuela

consilier juridic superior

admis

-

3.

Gâfu Rodica-Maria

consilier juridic superior

admis

-

4.

Mocanu Gabriela

consilier juridic superior

admis

-

5.

Muntean Anca-Maria

consilier juridic superior

admis

-

6.

Tudorache Angelica

consilier juridic superior

admis

-

Afişat astăzi: 07.03.2017, ora 09.30


07-03-2017, admin

 

 

ANUNŢ - Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează în data de 03 aprilie 2017, proba scrisă, examen de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcţionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional principal

publicat la: 03-03-2017Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează în data de 03 aprilie 2017, proba scrisă, examen de promovare în grad profesional de nivel superior a unui funcţionar public care ocupă postul de consilier, clasa I, grad profesional principal la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească funcţionarul public din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti pentru a participa la examen, conform prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

   - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
   - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
   - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Serviciul resurse umane din cadrul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi conţin, în mod obligatoriu:

   - formularul de înscriere ( se pune la dispoziție de către Serviciul resurse umane);
   - fotocopie a carnetului de muncă (însoțită de original) şi/sau adeverinţe privind vechimea în muncă şi în specialitate;
   - adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane, care atestă vechimea în gradul profesional din care se promovează;
   - fotocopii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

Data limită de depunere a dosarelor este 22.03.2017, proba scrisă se va susţine în data de 03 aprilie 2017, ora 10:00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.


03-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL FINAL la concursul organizat în data de 27.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea şi sănătatea muncii, Serviciul resurse umane şi referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcţia juridică

publicat la: 03-03-2017


 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcția publică

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Observaţii

1.

Cuclea Florinela

consilier principal

58,5

79

137,5

admis

2.

Florea Carmen

consilier principal

51,5

68,33

119,83

respins

3.

Mînzaru
Camelia-Ștefana

consilier principal

39,5

-

39,5

respins

4.

Lăzărescu
 Ana-Cătălina

consilier principal

32,5

-

32,5

respins

5.

Mareș Ioana-Claudia

consilier principal

-

-

-

respins

6.

Lepădat Alexandru

consilier debutant

51

82,66

133,66

admis

7.

Schiau
Cristian-Valentin

consilier debutant

43

-

43

respins

8.

Decsei Carmen

consilier debutant

31

-

31

respins

9.

Popa Mariana-Doina

consilier debutant

29

-

29

respins

10.

Cilighidrian Rădița

consilier debutant

27

-

27

respins

11.

Grigore Alexandra Ștefania

consilier debutant

26

-

26

respins

12.

Vasilescu
Vladimir-Vârlan

consilier debutant

22

-

22

respins

13.

Râciu Mihaela

consilier debutant

19

-

19

respins

14.

Stănilă
Oana-Alexandra

consilier debutant

-

-

-

absent

15.

Manciu
Roxana Corina

consilier debutant

-

-

-

absent

16.

Pătulea
Mihaela-Andreea

consilier debutant

-

-

-

absent

17.

Țurlea
Elena-Loredana

consilier debutant

-

-

-

absent

18.

Iordache Elena

referent superior

79

93,33

172,33

admis

19.

Găina Dumitra

referent superior

50

77

127

respins

20.

Năstase Daniela

referent superior

0

-

0

respins

Afişat astăzi:  03.03.2017, ora 14.00


03-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL interviului la concursul organizat în data de 27.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea şi sănătatea muncii, Serviciul resurse umane şi referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcţia juridică

publicat la: 02-03-2017


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția publică pentru care candidează

Punctajul obținut

Rezultat

1.

Cuclea Florinela

consilier principal

79

ADMIS

2.

Florea Carmen

consilier principal

68,33

ADMIS

3.

Lepădat Alexandru

consilier debutant

82,66

ADMIS

4.

Iordache Elena

referent superior

93,33

ADMIS

5.

Găină Dumitra

referent superior

77

ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului interviului, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişat astăzi:  02.03.2017, ora 14.00


02-03-2017, admin

 

 

ANUNŢ - referitor proba interviu pentru candidatul declarat “admis” la proba scrisă, în urma soluţionării contestaţiei, pentru funcţia de consilier

publicat la: 02-03-2017


Proba interviu pentru candidatul declarat “admis” la proba scrisă, în urma  soluționării contestației, pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea și sănătatea muncii, Serviciul resurse umane va avea loc joi, 02.03.2017, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, Sector 1 la ora 13.00.
          

Afişat astăzi:  02.03.2017, ora 08.30


02-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 13.03.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – 2 posturi – din cadrul Compartimentului audit intern

publicat la: 02-03-2017


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică pentru care candidează

Rezultat

Observaţii

1.

BELU DANIEL

Auditor superior

Admis

-


02-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL contestaţiilor la proba scrisă a concursului organizat în data de 27.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea şi sănătatea muncii, Serviciul resurse umane

publicat la: 01-03-2017


Nr. crt.

Numele şi prenumele

Funcția publică

Punctajul obţinut

Rezultat

Observații

1.

Lepădat Alexandru

consilier debutant

51

ADMIS

conform art. 65 lit. c) și lit. d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

  • constată că există o diferență mai mare de 10 puncte la proba scrisă între punctajele acordate de comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor
  • ca urmare a recorectării lucrării de la proba scrisă, candidatul declarat inițial “respins” obține cel puțin punctajul minim pentru promovarea probei scrise

2.

Schiau
Cristian-Valentin

consilier debutant

43

RESPINS

conform art. 66, lit. c) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare:

  • între punctajul acordat de comisia de concurs și cel acordat de comisia de soluționare a contestațiilor nu este o diferență mai mare de 10 puncte

Afişat astăzi: 01.03.2017, ora 14.00


01-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la Concursul organizat în data de 14.03.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar contabilitate şi salarizare, Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post şi consilier, clasa I, grad profesional asistent-2 posturi

publicat la: 01-03-2017


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică pentru care candidează

Rezultat

Observaţii

1.

Rada Florina

Consilier asistent

Admis

2.

Rotaru Ștefania-Alina

Consilier principal

Admis

3.

Enache Melania-Cornelia

Consilier asistent

Admis


01-03-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în data de 27.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea şi sănătatea muncii, Serviciul resurse umane şi referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcţia juridică

publicat la: 27-02-2017


Nr.
crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcția publică pentru care candidează

Punctajul obținut

Rezultat

1.

Cuclea Florinela

consilier principal

58,5

ADMIS

2.

Florea Carmen

consilier principal

51,5

ADMIS

3.

Mînzaru
Camelia-Ștefana

consilier principal

39,5

RESPINS

4.

Lăzărescu
Ana-Cătălina

consilier principal

32,5

RESPINS

5.

Schiau
Cristian-Valentin

consilier debutant

43

RESPINS

6.

Lepădat Alexandru

consilier debutant

39

RESPINS

7.

Decsei Carmen

consilier debutant

31

RESPINS

8.

Popa
Mariana-Doina

consilier debutant

29

RESPINS

9.

Cilighidrian Rădița

consilier debutant

27

RESPINS

10.

Grigore
Alexandra-Ștefania

consilier debutant

26

RESPINS

11.

Vasilescu
Vladimir-Vârlan

consilier debutant

22

RESPINS

12.

Râciu Mihaela

consilier debutant

19

RESPINS

13.

Stănilă
Oana-Alexandra

consilier debutant

 

ABSENT

-

14.

Manciu Roxana Corina

consilier debutant

 

ABSENT

-

15.

Pătulea
Mihaela-Andreea

consilier debutant

 

ABSENT

-

16.

Țurlea
Elena-Loredana

consilier debutant

 

ABSENT

-

17.

Iordache Elena

referent superior

79

ADMIS

18.

Găină Dumitra

referent superior

50

ADMIS

19.

Năstase Daniela

referent superior

0

RESPINS


Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Proba interviu va avea loc joi, 02.03.2017, la sediul Instituției Prefectului Municipiului București din Piața Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, Sector 1:           

- la ora 12,00 pentru candidații admiși la proba scrisă pentru funcția de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcția juridică

- la ora 13.00 pentru candidații admiși la proba scrisă pentru funcția de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului pentru securitatea și sănătatea muncii, Serviciul resurse umane

Notă: Din cauza unei erori materiale de prelucrare electronică a textului, la Baremul de corectare pentru proba scrisă a concursului organizat în data de 27.02.2017, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea și sănătatea muncii, Serviciul resurse umane, a fost afișată o erată la locul de desfășurare al probei.

Afişat astăzi:  27.02.2017, ora 16.30


27-02-2017, admin

 

 

REZULTATUL FINAL la concursul organizat în perioada 21-23.02.2017, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane

publicat la: 22-02-2017


Nr. crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut Rezultat
1. Ungureanu Elena Gabriela 63,33 Admis


22-02-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei interviu la concursul organizat în perioada 21-23.02.2017, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane

publicat la: 21-02-2017


Nr. crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut Rezultat
1. Ungureanu Elena Gabriela 76,66 Admis

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


21-02-2017, admin

 

 

REZULTATUL probei scrise la concursul organizat în perioada 21-23.02.2017, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane

publicat la: 21-02-2017


Nr. crt. Numele şi prenumele Punctajul obţinut Rezultat
1. Ungureanu Elena Gabriela 50 Admis

Candidatul nemulţumit poate face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


21-02-2017, admin

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul organizat în perioada 21-23.02.2017, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane

publicat la: 16-02-2017


Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Rezultat
1. Ungureanu Elena-Gabriela Admis


16-02-2017, admin

 

 

REZULTATUL selecţiei dosarelor la concursul organizat în data de 27.02.2017, proba scrisă, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal şi consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului pentru securitatea şi sănătatea muncii, Serviciul resurse umane şi referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu, Direcţia juridică

publicat la: 15-02-2017


Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Funcția publică pentru care candidează Rezultatul selecției dosarelor Observații
1 Florea Carmen consilier principal Admis -
2 Mareș
Ioana-Claudia
consilier principal Respins sub rezerva completării dosarului de concurs, până la data de 21.02.2017, cu cazier judiciar/declarație pe propria răspundere conform prev. art. 49 alin. (1) lit. e) și alin. (4) și art. 50 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare
3 Lăzărescu
Ana-Cătălina
consilier principal Admis -
4 Cuclea Florinela consilier principal Admis -
5 Mînzaru
Camelia-Ștefana
consilier principal Admis -
6 Decsei Carmen consilier debutant Admis -
7 Manciu Roxana Corina consilier debutant Admis -
8 Râciu Mihaela consilier debutant Admis -
9 Țurlea
Elena-Loredana
consilier debutant Admis -
10 Vasilescu
Vladimir-Vârlan
consilier debutant Admis -
11 Grigore
Alexandra-Ștefania
consilier debutant Admis -
12 Lepădat Alexandru consilier debutant Admis -
13 Schiau
Cristian-Valentin
consilier debutant Admis -
14 Pătulea
Mihaela-Andreea
consilier debutant Admis -
15 Popa
Mariana-Doina
consilier debutant Admis -
16 Stănilă
Oana-Alexandra
consilier debutant Admis -
17 Cilighidrian Rădița consilier debutant Admis -
18 Iordache Elena referent superior Admis -
19 Năstase Daniela referent superior Admis -
20 Găină Dumitra referent superior Admis -

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti - Registratură, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


15-02-2017, admin

 

 

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 3 posturi, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă şi evidenţă electorală - Direcşia juridică şi consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu - Direcţia juridică

publicat la: 09-02-2017


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – 3 posturi, din cadrul Compartimentului control legalitate acte, apostilă și evidență electorală - Direcția juridică și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post din cadrul Serviciului pentru aplicarea legilor cu caracter reparatoriu - Direcția juridică.
Proba scrisă va avea loc în data de 20.03.2017, ora 10:00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor vacante sunt prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

- pentru funcţiile publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice;
•9 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
- pentru funcţia publică vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe juridice;
•5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciul resurse umane, etaj 4, camera 408.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs - formularul se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, întocmită conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
09-02-2017, admin

 

 

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior - 2 posturi, din cadrul Compartimentului audit intern

publicat la: 09-02-2017


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior - 2 posturi, din cadrul Compartimentului audit intern. 
Proba scrisă va avea loc în data de 13.03.2017, ora 10:00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor vacante sunt prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
•9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

          Cerințe specifice: necesitatea obținerii autorizației de acces la informații clasificate de nivel “Secret”, de către candidații declarați “admis”.

Condiţiile pentru obţinerea avizului favorabil al directorului Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în baza prevederilor pct. 2.3.4. din Anexa la H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 3.3.4. din O.M.A.I. nr. 18/2015 aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Afacerilor Interne şi a Cartei auditului intern în Ministerul Afacerilor Interne:

•Candidații declarați ”admis” la concursul de recrutare trebuie să depună, la sediul Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, din str. Eforie nr. 3-5, sector 5, București, următoarele documente:
-cerere de participare la procedura de avizare reglementată prin H.G. nr. 1086/2013 (cu precizarea funcției pentru care candidează și a instituției în cadrul căreia este prevăzută);
-curriculum vitae;
-copia actului de identitate; 
-copia legalizată a documentului care atestă nivelul și specializarea studiilor absolvite (inclusiv foaia matricolă);
-copii ale diplomelor/certificatelor care atestă alte studii/cursuri absolvite, dacă este cazul (inclusiv suplimentele la diplome);
-o adeverință din care să rezulte îndeplinirea, de către candidat, a celorlalte condiții necesare numirii în funcția vacantă de auditor (vechime în specialitate etc.) eliberată de instituția în cauză;
-o declarație a candidatului, din care să rezulte că acesta nu se află sub incidența art. 22 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;
-o lucrare în domeniul auditului public intern (maximum 15 pagini, font Times New Roman de 14, la 1,5 rânduri);
-două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern.
Procedura de avizare se realizează prin analiza documentelor depuse şi organizarea unui interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului. Avizul (favorabil/nefavorabil) se transmite (în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului) atât candidatului, cât şi conducerii Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti. Relaţii suplimentare pot fi solicitate la D.A.P.I., nr. de telefon: 0212648767 (comisar-şef Corina Bălan).

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciul resurse umane, etaj 4, camera 408.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs - formularul se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, întocmită conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul.

09-02-2017, admin

 

 

Anunţ: concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar, contabilitate şi salarizare, Serviciul economic, achiziţii publice şi administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal - 1 post şi consilier, clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi

publicat la: 08-02-2017


Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, etaj 4, sector 1, Bucureşti, concurs, în condițiile legii, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului financiar, contabilitate - Biroul financiar, contabilitate și salarizare, Serviciul economic, achiziții publice și administrativ, respectiv consilier, clasa I, grad profesional principal - 1 post și consilier, clasa I, grad profesional asistent - 2 posturi.
Proba scrisă va avea loc în data de 14.03.2017, ora 10.00, iar data desfășurării interviului va fi stabilită ulterior.

Condiţiile generale de ocupare a posturilor vacante prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare:

- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Condiţiile specifice:

a) pentru funcţia publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
• 5 ani vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
b) pentru funcţiile publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe economice;
• 1 an vechime în muncă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

- data limită de depunere a dosarelor: 
candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciu resurse umane, etaj 4, camera 408.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:

    a) cerere de înscriere la concurs - formularul se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
    d) copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, întocmită conform ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b), c) şi d) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
08-02-2017, admin

 

 

Anunţ - concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane

publicat la: 31-01-2017Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti organizează în perioada 21.02 - 23.02.2017 la sediul din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacantă de arhivar din cadrul Serviciului resurse umane.
Condiţiile generale de ocupare a postului vacant, prevăzute la art. 3 din Anexa la HG nr. 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă
- vechime în specialitatea studiilor de minim 2 ani
- certificat de absolvire a Programului de formare profesională-perfecţionare în arhivistică pentru ocupaţia „arhivar"
- Cerințe specifice: necesitatea obținerii autorizației de acces la informații secrete de serviciu, de către candidatul declarat "admis".

Alte condiţii:
- constituie avantaj lucrul în funcţii similare
- capacitate de lucru individual, rezistenţă la volum mare de muncă
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
- data limită de depunere a dosarelor: candidaţii vor depune dosarele de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Serviciul resurse umane, etaj 4, cam. 408, la consilier superior Roxana - Daniela Constantinescu, secretar comisie, telefon 021.315.48.34;

- proba scrisă va avea loc în data de 21.02.2017, ora 10.00, iar proba interviu în data de 23.02.2017, ora 10.00, la sediul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti din Piaţa Presei libere nr. 1, corpul B, sector 1, Bucureşti. Rezultatul fiecărei probe se afişează, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării acesteia, la avizierul Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi se publică pe pagina de internet www.prefecturabucuresti.ro".
Contestaţiile pentru fiecare probă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept, iar rezultatele finale vor fi afişate în termen de maximum 1 zi lucrătoare.


Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs - se pune la dispoziţie de către Serviciul resurse umane;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, după caz;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu condiţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

>>> Bibliografie


31-01-2017, admin

 

 

ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special) - 29.11.2016

publicat la: 01-11-2016


ANUNŢ - Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale
Ministerului Afacerilor Interne ambele cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi vacante de agent de potiţie (funcţionar public cu statut special):


01-11-2016, admin

 

 

Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea ocupării, prin încadrare directă - posturi vacante

publicat la: 12-10-2016


Direcţia Generală de Paşapoarte organizează concurs, în condiţiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare, în vederea ocupării, prin încadrare directă, a următoarelor posturi vacante:

 
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Buzău,  
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Călărași,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Constanța,
- agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al judeţului Suceava,
- 11 posturi de agent principal la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului București.

Fișele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidați la sediul Direcției Generale de Pașapoarte – Serviciul Resurse Umane.

I. Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie absolvenți de învăţământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi/sau învăţământ liceal (M) cu diplomă de bacalaureat;
b) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
c) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de către structurile de specialitate ale M.A.I, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
f)  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
g)să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h)să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i)să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j)să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
l)să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale;
m)să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale.

Candidatul care a fost declarat “admis” nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii:

a) le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
b) prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist,persoanele careprin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă.

II. Pentru participarea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de recrutare care va conţine următoarele documente:

  a) cererea de înscriere şi CV (conform modelului prezentat alăturat);
  b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome și anexe, după caz), însoțite de documentul original pentru certificare sau copia legalizată a acestora;
  c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, însoțite de documentul original pentru certificare;
  d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, însoțite de documentul original pentru certificare;
  e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (conform modelelor anexate);
  f) cazierul judiciar (pentru obținerea acestuia demersurile necesare vor fi efectuate de către Direcția Generală de Pașapoarte în baza consimțământului expres al candidatului);
  g) o fotografie color 9x12 cm;
  h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
  i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform modelului prezentat alăturat);
  j) declarație pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la pct. I lit. d), i), j) și k) (conform modelului anexat);
  k) persoanele care au calitatea de maistru militar/subofițer în rezervă, vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul încetării raporturilor de serviciu/trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut.

Copiile documentelor prevăzute la pct. II din prezentul anunţ se realizează de Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Cererile de înscriere la concurs din care să rezulte în mod expres structura pentru care candidează vor fi adresate directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte și se vor depune personal la secretariatul Serviciului Resurse Umane al Direcţiei Generale de Paşapoarte din municipiul Bucureşti, str. Nicolae Iorga, nr. 29, sector 1 până la data de 18.10.2016,  în intervalul orar 08.00-16.00, însoțite de declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, precum și de copia cărții de identitate.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise prin orice altă modalitate decât personal la adresa sus-menționată, documentele urmând a fi restituite candidaților în situația adoptării altei modalități decât cea reglementată în prezentul paragraf.

Celelalte documente ale dosarului de recrutare se vor depune la Serviciul Resurse Umane din Direcţia Generală de Paşapoarte, până la data de 08.11.2016, ora 16.00, respectând aceeași modalitate prevăzută în situația inscrierii la concurs.

La concursul pentru ocuparea postului vacant pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.

Atenție! Fișa medicală este un document care face parte din dosarul de recrutare și trebuie finalizat până la data limită de depunere a acestuia.
Atenție! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare, respectiv 08.11.2016, ora 16.00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, respectiv îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează la avizierul Direcției Generale de Pașapoarte și se postează pe pagina de internet a instituției, www.pasapoarte.mai.gov.ro – Despre instituție/Organizare/Carieră, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea testului grilă.
       
Concursul va consta în susţinerea unui test scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului (test grilă), în data de 19.11.2016, începând cu ora 10.00.
Locul desfăşurării testului grilă va fi  în municipiul București, într-o locație ce va fi stabilită și comunicată ulterior prin afișare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte și la avizierul acestei unități, în funcție de numărul candidaților înscriși la concurs.

Accesul în sala unde se va desfăşura concursul va fi permis candidaţilor exclusiv pe baza actului de identitate valabil.
Tematica şi bibliografia sunt parte componentă a prezentului anunţ.

Examinarea psihologică se va desfăşura la o dată și într-o locație care vor fi comunicate în timp util, prin afişare pe site-ul Direcţiei Generale de Paşapoarte/Instituțiilor Prefectului în cauză și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

Atenție! Candidații nu vor fi anunțați personal cu privire la locul, data și ora când se va organiza testarea psihologică, fiind obligați să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de internet indicate mai sus și consultarea avizierelor celor două unități.
Detalii se pot obține și la telefon 021/2128626, interior 25735. Candidații trebuie să se prezinte pentru susținerea testării psihologice la locul, data și ora la care au fost planificați și nu vor putea solicita o reprogramare.
Candidații declarați inapt psihologic vor fi informați telefonic, iar participarea acestora la concurs nu va fi permisă ca urmare a neîndeplinirii condițiilor legale.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs şi documentele necesare se pot obţine la Direcţia Generală de Paşapoarte – Serviciul Resurse Umane, telefon 021/2128626, interior 25735 în zilele lucrătoare, între orele 0800-1600.

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
pentru ocuparea unui număr de 15 posturi de agent de poliție specialitatea pașapoarte la Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple ale judeţelor Buzău, Călărași, Constanța, Suceava și al municipiului București

Depunerea cererilor de înscriere la concurs

11.10-18.10.2016, în zilele lucrătoare în intervalul orar 08.00-16.00

Examinarea psihologică

>>> Data şi locaţia examinării psihologice

Depunerea dosarelor de recrutare

Cel târziu 08.11.2016, ora 16.00

Analiza dosarelor de recrutare

10.11.2016

Afișarea listei candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs

Cel târziu 15.11.2016

Test grilă

19.11.2016, ora 10.00

Afișarea rezultatelor

19.11.2016, după susținerea probei

Depunerea contestațiilor

24 de ore de la afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor la contestații și a tabelului cu rezultatele finale

2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

În cazul în care mai mulți candidați, care au concurat pe același post, au obținut aceeași notă la testul grilă departajarea între aceștia se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale. După caz, interviul se va susține după expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, pe baza acelorași tematici și bibliografii stabilite la testul grilă, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Direcției Generale de Pașapoarte/Instituției Prefectului în cauză, precum și la avizierul D.G.P/Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple.

>>> Anexa_09_CV
>>> Anexa_10_autobiografie
>>> Anexa_11_tabel_rude
>>> Cerere_participare_concurs
>>> DECLARATIE_CANDIDATI
>>> Declaratie_testare_psihologica
>>> INCADRARE_DIRECTA_declaratie_confirmare_cunoastere_conditii_recrutare
>>> tematica_agenti_sept_2016


12-10-2016, admin

 


>>>Oportunităţi de angajare - Arhiva anuţuri

 

 

 

 

 


 actualizat: 24-03-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate