Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Rolul prefectului

Prefectul este numit de către Guvern şi reprezintă Executivul pe plan local. El nu este superior ierarhic primarilor, consiliilor locale, consiliilor judeţene sau preşedinţilor acestora.
   ART. 12 - Legea 340/2004 cu modificările ulterioare: “Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judetene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”.

 • conduce serviciile publice deconcentrate şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale din Bucureşti. “Prefectul poate propune miniştrilor şi conducătorilor celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sancţionarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora”;
 • este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local;
 • verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului;
 • poate verifica măsurile întreprinse de primar sau de preşedintele consiliului judeţean în calitatea lor de reprezentanţi ai statului în unitatea administrativ-teritorială şi poate sesiza organele competente în vederea stabilirii măsurilor necesare, în condiţiile legii;
 • asigură, la nivelul judeţului sau, dupa caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
 • asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire pentru situaţii de urgenţă;
 • dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această destinaţie;
 • utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi;
 • actioneaza pentru realizarea in judet, respectiv in municipiul Bucuresti, a obiectivelor cuprinse in Programul de guvernare si dispune masurile necesare pentru indeplinirea lor, in conformitate cu competentele si atributiile ce ii revin, potrivit legii;
 • acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unei comunicări permanente cu toate nivelurile instituţionale şi sociale, acordnd o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale;
 • stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, priorităţile de dezvoltare teritorială;
 • asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană;
 • dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană;
 • dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, prin organele legal abilitate;
 • hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea promovării intereselor comune;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern.
    În municipiul Bucureşti prefectul este ajutat de doi subprefecţi. În lipsa prefectului, unul din subprefecţi îi preia atribuţiile.

 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate