Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Protecţia datelor cu caracter personalÎn conformitate cu prevederile Legii 677/2001 Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti prelucrează cu bună credinţă, pentru scopuri legitime (personalizarea paşaportului simplu/simplu electronic, constituirea şigestionarea Registrului Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple, gestionarea Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Paşapoartelor Simple, aplicarea dispoziţiilor Legii 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate,  prevenirea, cercetarea şi reprimarea infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice), prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea tehnică, datele personale pe care le furnizează persoanele care solicită eliberarea paşaportului sau alte documente specifice.

Se consideră că orice informaţie furnizată de dumneavoastră reprezintă consimţământul expres ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale.

Informaţiile cu caracter personal înregistrate şi prelucrate prin intermediul formularelor specifice, sunt destinate utilizării de către Serviciul Public Comunitar pentru eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al municipiului Bucureşti şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, organe de urmărire penală şi alte autorităţi/ instituţii publice abilitate de lege să solicite astfel de informaţii.

 Legislaţie

 Materiale informative A.N.S.P.D.C.P.

 Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

 Plângeri adresate direct A.N.S.P.D.C.P.
Legislaţie
I. CADRUL LEGISLATIVA) Legislaţie comunitară (acquis relevant)


- Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – art. 8 - (2007/C303/01);

- Conventia de Implementare a Acordului Schengen – art. 102-118 – protectia datelor personale in S.I.S. si art. 126-130 - protectia datelor cu caracter personal;

- Conventia pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981;

- Directiva Consiliului 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 24.10.1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31);

- Directiva Consiliului 2002/58/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale si protectia intimitatii in sectorul comunicatiilor electronice;

- Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de catre institutiile si organismele comunitare si la libera circulatie a acestor date.B) Legislaţie internă


- Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de catre Romania a Conventiei pentru protejarea persoanelor fata de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptata la Strasbourg la 28.01.1981;

- Legea nr. 102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

- Decizia A.N.S.P.D.C.P. nr. 90 din data de 18.07.2006 privind cazurile in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal.

 

II. DEFINIŢIIdate cu caracter personal – orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, cultural sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;

consimţământul persoanei vizate – orice manifestare de vointa, libera, specifica si informata prin care persoana vizata accepta sa fie prelucrate datele cu caracter personal care o privesc (vezi art. 2 lit. h din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din 24.10.1995 cu privire la protectia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale si la libera circulatie a acestora);

stocarea – pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;

operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat sau de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;

persoana împuternicită de către operator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;

terţ – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;

destinatar - persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate