Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 

Serviciul public comunitar
pentru eliberarea 
şi evidenţa
paşapoartelor simple

>>> IMPORTANT: PENTRU CĂLĂTORIA CU PAŞAPORTUL TEMPORAR

Stabilirea domiciliului în străinătate


În cazul stabilirii domiciliului în străinătate, cererile  de eliberare a paşapoartelor se depun numai la punctul de lucru din Şos. Pipera nr. 49, sector 2.


IMPORTANT! 

Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare nu vor fi acceptate dacă nu sunt completate corespunzător prin parcurgerea tuturor rubricilor, inclusiv prin înscrierea codului numeric personal.

În acest sens, rugăm cetăţenii să-şi verifice documentele proprii şi în cazul în care nu au cod numeric personal atribuit să procedeze după cum urmează:

1. Persoanele născute anterior datei de 1 octombrie 1979  să se prezinte la Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti din Str. Bibescu Vodă nr. 1, sector 4 (zona Piaţa Unirii), cu următoarele documente: certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile române, documentul de identificare valabil (act de identitate sau paşaport, eliberat de autorităţile străine), documentul prin care se face dovada cetăţeniei române şi timbru fiscal în valoare de 4 lei;

2. Persoanele născute după data de 01 octombrie 1979 se vor adresa primăriei locului de naştere, iar în cazul în care naşterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice ale României din străinătate, Primăriei Sectorului 1 din Bucureşti, strada Piaţa Amzei nr. 13, Sector 1, prezentând documentele enumerate la pct.1.  


CERERILE DE ELIBERARE A PAŞAPOARTELOR SIMPLE ELECTRONICE ŞI A PAŞAPOARTELOR SIMPLE TEMPORARE SE TIPĂRESC AUTOMAT ÎN MOMENTUL DEPUNERII.


NU SE COMPLETEAZĂ FORMULARE ÎNAINTE DE A INTRA LA GHIŞEU!

IMPORTANT!

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii  închişi, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină. Ochelarii sunt acceptaţi în fotografii numai dacă lentilele nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi nu au porţiuni care să ascundă ochii. Rama ochelarilor nu trebuie să acopere nicio porțiune a ochilor. Fundalul utilizat pentru preluarea imaginii faciale trebuie să fie neutru, deschis la culoare, astfel încât fotografia preluată să reprezinte cât mai fidel trăsăturile şi fizionomia celui în cauză.


Dacă titularul doreşte să folosească paşaportul anterior, aflat în termen de valabilitate, până la data eliberării noului document de călătorie, este necesar să informeze lucrătorul de la ghişeu anterior depunerii documentelor pentru a evita anularea acestuia.

Documentele pentru eliberarea paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu sunt următoarele:

  • certificatele de stare civilă, în original;
  • documentele eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, efectuată de un traducător autorizat, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

- a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

- a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoana care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

- a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

- a dobândit cetăţenia statului respectiv;

- a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată ori publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

- a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană.

  • paşaportul în care sunt aplicate menţiuni cu privire la dobândirea dreptului de şedere pe teritoriul acelui stat;
  • dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar, completate pe numele titularului, în original.

Cerererile pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic sau a paşaportului simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu se depun personal, în străinătate la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple pe a căror rază titularul a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.

Cererile pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic şi pașaport simplu temporar cu menţionarea statului de domiciliu pot fi depuse şi la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în cazul în care solicitantul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor pe a cărui rază a avut ultimul domiciliu sau, după caz, reşedinţa. În această situaţie, cererile se depun la punctul de lucru din Şos. Pipera nr. 49, sector 2.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca la înmânarea paşaportului, în care este menţionată stabilirea domiciliului în străinătate, să predea actul de identitate care atestă domiciliul în România, iar în lipsa acestuia o declaraţie justificativă.

Certificatele de stare civilă eliberate de autorităţile străine sunt acceptate numai după efectuarea transcrierii în registrele de stare civilă române de către serviciile publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor.

În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu cu domiciliul în strainatate, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
• Program de lucru     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 (pmb_)


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate