Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 
 
>>> Program
>>> Localizare
>>> Contact

-Bancomat Raiffeisen
-Bancomat BancPost
-Dispozitiv acces
    persoane cu dizabilităţi
-Parcare gratuită
SPCRPCIV BUCUREŞTI: programare online la ghişeu:

>>> Preschimbare permise româneşti şi duplicate

Serviciul public comunitar
regim permise de conducere
şi înmatriculare a vehiculelorÎn conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, restituirea sumelor aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere, achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata, adresată:

1. DRPCIV – pentru tariful confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanente, de probă, temporare, provizorii și ale vehiculelor diplomaților și persoanele asimilate TIP A,B,si C;

2. DRPCIV – pentru tariful pentru păstrare combinație număr de înmatriculare;

3. DRPCIV – pentru tariful pentru atribuire combinație număr preferențial;

4. RA –APPS – pentru tariful pentru emiterea certificatului de înmatriculare;

5. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea autorizației provizorii;

6. RA – APPS – pentru tariful pentru emiterea permisului de conducere.Preschimbarea permisului de conducere străin Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

 Preschimbarea permisului de conducere al membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine
Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc
Documentele necesare preschimbării permisului de conducere străin cu document similar românesc, pentru persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti, în sensul art. 23 alin. (1) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, se depun la sediul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Bucureşti din Şoseaua Pipera nr. 49, sector 2, etajul 1, ghiseul 9, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8:00-13:00, iar joi între orele 12:00-18:00.

Pentru preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc, titularul va depune personal dosarul de preschimbare care conţine urmştoarele documente:

  • a) cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule, la toate rubricile şi semnată.
  • b)  1. permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia; sau
  •      2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba româna, se depune şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia;
  • c) documentul de identitate al solicitantului, în original şi copie, respectiv: - în cazul cetăţenilor străini, paşaportul şi certificatul de înregistrare, permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în Romania; - în cazul cetăţenilor români, cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate;
  • d) fişa medicală, în original şi copie, completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare, în cazul în care se solicită un permis de conducere cu o noua valabilitate administrativă;
  • e) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere.

Statele ale căror permise se preschimbă cu documente similar româneşti sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti.

Pentru permisele emise de statele din anexa 3 la ordin care nu certifică autenticitatea permisului ori le condiționează de plata unei taxe preschimbarea se va efectua în baza certificării obținute de de către deținătorul permisului de la autoritatea respectivă însoțită de o traducere legalizată în limba române a acesteia. 
• Program de lucru     • Localizare     • Contact     


 actualizat: 01-02-2017 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate