Guvernul României

Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti

Bucureşti, Piața Presei libere nr. 1, corpul B, sectorul 1, cod poştal 013701
 
 

Programul de Guvernare

I. ViziuneSocietatea românească a fost martora unei tragedii fără precedent în istoria ei recentă. Mai mult de 50 de vieți au fost pierdute ca urmare a unor carențe de integritate în modul în care administrația din România își servește cetățenii. Această realitate tragică a creat un orizont de așteptare la nivelul societății care a mers dincolo de cauzele ei imediate și care nu poate fi ignorat. Totodată, a dat un mandat moral partidelor politice alese în mod democratic în Parlamentul României de a conferi încredere unei formule de guvernare în afara practicii politice consacrate. Programul acestui Guvern trebuie să răspundă acestor realități și să găsească soluții care să aibă efect atât în perioada limitată a mandatului primit, dar să și pună bazele unor dezvoltări de structură în viitor. Acest Guvern nu poate și nu își va asuma să se angajeze pe toate fronturile de reformă în societatea românească. Dar ceea ce își asumă acest Guvern e un set de măsuri concrete, limitate ca număr, dar cu impact și relevanță sistemică, pentru care intenționează să dea seama la final de mandat față de forțele politice și față de societate. În primul rând, acest Guvern va asigura organizarea alegerilor programate în cursul anului 2016. Societatea românească în întregul ei așteaptă un ciclu electoral diferit de cele trecute. La nivel politic, e necesar un răgaz în care partidele politice să își definească programele și echipele cu care vor participa în cursa electorală. Cetățenii la rândul lor trebuie să își sporească interesul și implicarea în viața socială a comunităților din care fac parte, astfel încât să poată participa activ și cât mai bine și independent informați în procesul electoral. Sarcina acestui Guvern va fi de a crea cadrul necesar, neutru din punct de vedere politic, în care aceste pregătiri structurale să aibă loc. În același timp, acest Guvern va crea cadrul organizatoric adecvat pentru desfășurarea proceselor electorale în condiții optime, pentru toți românii, indiferent unde se află ei. Totodată, acest Guvern va căuta să creeze mecanisme optime de informare a mediului politic în legătură cu măsurile executive sau legislative pe care le va adopta. Aceeași logică va fi aplicată și față de toți partenerii sociali, față de care acest Guvern va manifesta transparență și deschidere, prin stabilirea unor sisteme novatoare de consultare și schimburi de idei.

Nu în ultimul rând, Guvernul va testa și aplica noi metode de lucru în ceea ce privește funcționarea internă a aparatului central (Guvern și ministere), în încercarea de a lăsa la finalul mandatului o serie de soluții alternative viabile pentru buna funcționare a administrației. În ceea ce privește politicile și domeniile economice prioritare, obiectivul major al acestui Guvern este acela de consolidare a parametrilor macroeconomici, a perspectivelor de dezvoltare durabilă a țării. În acest sens, Guvernul se va concentra pe identificarea și eliminarea vulnerabilităților în absorbția fondurilor europene. Guvernul va angaja contacte imediate cu toate serviciile Comisiei Europene responsabile de gestionarea diverselor instrumente financiare și va identifica soluții rapide de implementare și eliminare a blocajelor. Investițiile în infrastructură vor fi tratate cu prioritate, văzute fiind ca elementul esențial în deblocarea potențialului de atractivitate investițională a României; stadiul proiectelor care sunt în curs pe toate tronsoanele paneuropene (rutiere și CF) va fi evaluat pentru a se grăbi derularea lor. Pe planul agendei europene și de politică externă, România trebuie să se poziționeze ferm în contextul geopolitic actual, care devine din ce în ce mai complex și dificil. Coeziunea politică în cadrul Uniunii Europene a fost erodată în ultimul an de crize profunde, cea a monedei euro, provocarea sistemului actual de tratate venind din partea Marii Britanii, criza fără precedent a migrației către Europa sau atacurile teroriste de mare amploare din Franța. Toate aceste crize au expus lacune în arhitectura juridică și instituțională a Uniunii, care trebuie rezolvate printr-o desăvârșire a procesului de integrare în domenii precum piața unică, moneda comună sau cadrul de funcționare a Spațiului Schengen. În același timp, ele au relevat diferențe majore de viziune între state sau blocuri de state și, pe acest fond, curentele politice de factură populist-extremistă au căpătat relevanță electorală din ce în ce mai mare și într-un număr sporit de state europene. Ca al 7-lea stat ca mărime în Uniunea Europeană, România nu trebuie să asiste pasiv la marile dezbateri de esență care se prefigurează în cursul anului 2016. România trebuie să își aleagă strategia de negociere în ceea ce privește cerințele Marii Britanii și trebuie să își fixeze poziția în gestionarea crizei migranților și în reformulările de politici europene care vor apărea inevitabil în următoarele 6 luni la nivelul regulilor de funcționare Schengen, fie pe domeniul protecției frontierelor, al integrării migranților sau al sistemului comun de azil. România își va urmări interesele ei naționale în toate aceste dezbateri, dar în același timp va promova valorile și principiile-cheie care au stat la baza Uniunii Europene.

Acest Guvern va căuta alianțe de context cu acele state membre care au viziuni comune pe aceste teme și își va maximiza votul în cadrul procesului decizional. La nivel internațional, România se găsește la confluența unor fenomene globale cu urmări profunde în agenda internă sau europeană a țării. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii a fost și rămâne reperul central al politici externe a României. Politica promovată de Federația Rusă în vecinătatea estică a Uniunii Europene și a României generează o instabilitate continuă, cu efect de durată, față de care România trebuie să găsească răspunsuri și strategii adaptate. Conflictul din Siria și relația Uniunii Europene cu Turcia, pe cale să fie fundamental recalibrată, vor crea oportunități de politică externă pe care România va trebui să le gestioneze cu atenție atât în formulările de poziții la nivel european, dar și în relațiile bilaterale.
 


II. Priorităţi1. Un Guvern deschis și transparent, în dialog cu instituțiile administrației publice centrale și locale, cu societatea civilă și cetățeni - Deschiderea sistemului decizional prin facilitarea participării cetățenilor la inițiativele legislative și la elaborarea politicilor publice
- Optimizarea dialogului social tri-sau bipartid și adaptarea acestuia la realitățile economice și sociale în vederea consolidării relațiilor industriale și a menținerii coeziunii sociale
- Cultivarea unui dialog constant și eficient cu societatea civilă și mediul de afaceri
- Creșterea transparenței administrației centrale și locale, inclusiv prin accesul deschis la date publice
- Dezvoltarea platformelor online de interacțiune sistematică între Guvern și societate, inclusiv cu românii de pretutindeni
2. Afirmarea mai puternică a României ca actor strategic în plan regional, european și internațional, cu atenție specială acordată vecinătății, în deosebi celei estice și Balcanilor de Vest.
- Consolidarea profilului României în UE și NATO și valorificarea cu mai mare eficiență a beneficiilor apartenenței la aceste structuri 
- Consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA
- Respectarea obligațiilor care revin țării din calitatea de membru NATO, luând în considerare procesul de adaptare inițiat de Alianță în noul context de securitate
- Consolidarea dimensiunii economice a politicii externe a României
3. Susținerea fără rezerve a independenței justiției și continuarea luptei împotriva corupției
4. Organizarea de alegeri libere, în deplină transparență și legalitate, prin:
- accesul tuturor românilor la vot;
- informatizarea procesului electoral în regim de urgență.
5. Îmbunătățirea eficienței administrației publice, în serviciul cetățeanului
- Realizarea unui proiect-pilot de reformă administrativă la nivelul Secretariatului General al Guvernului
- Extinderea proiectului-pilot și în alte zone ale administrației publice
6. Creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului
- Eficientizarea managementului sistemului de urgență și protecția infrastructurii critice
- Adoptarea unui program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
7. Finalizarea listelor de proiecte naționale de dezvoltare și investiții în scopul creării de locuri de muncă și a creșterii economice
8. Eliminarea blocajelor în implementarea programelor europene cu accent pe simplificare, creșterea gradului de absorbție și a calității proiectelor finanțate
9. Redefinirea rolului și statutului personalului medical în societate și reducerea migrației acestora în străinătate
10. Sporirea calității actului educațional prin crearea de competențe și abilități specifice economiei cunoașterii, a mobilității personalului didactic și de cercetare și a dezvoltării armonioase prin educație fizică și sport
11. Cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare și antreprenoriat, valorificarea talentului și expertizei românilor din țară și diaspora pentru competitivitate economică și bunăstarea
cetățenilor
12. Promovarea unui nou concept de acces la finanțările culturale prin implementarea unor instrumente juridice, financiar- fiscale și economice simple și eficiente, pentru susținerea și stimularea creatorilor de artă și cultură
 

III. Plan de măsuriGuvernul va funcționa pentru o perioadă de un an și își va concentra activitatea pe următoarele obiective:

1. Întărirea democrației elective și a statului de drept care să creeze premisele resetării mediului politic din România. Lupta împotriva corupției
1.1. Statul de drept
- Asigurarea funcționării statului de drept, susținerea fără rezerve a independenței justiției și a continuării luptei împotriva corupției
- Întărirea legislației privind consolidarea integrității în instituțiile publice prin revizuirea sistemului de imunități, aplicarea strictă a legislației privind incompatibilitățile, conflictul de interese, declararea averilor, a legislației anticorupție și a codurilor de integritate. Continuarea luptei împotriva corupției
- Urmărirea aplicării stricte a legislației privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
1.2. Democrație și reprezentativitate 
- Facilitarea creării de secții de votare pentru diaspora, acolo unde există o prezență semnificativă a cetățenilor români, obiectivul fiind acela ca niciun proces electoral din România să nu mai fie vreodată pus sub semnul întrebării din cauza modului
de organizare
- Facilitarea implicării grupurilor cetățenești în formularea de inițiative legislative
- Digitalizarea listelor electorale în regim de urgență și informatizarea procesului electoral pentru a evita fraudele electorale
2. Stabilizarea mediului economic și creșterea gradului de încredere a agenților economici și a capitalului în perspectiva dezvoltării economiei. Evitarea derapajelor
economice potențiale într-un an electoral
2.1. Stabilitate
- Elaborarea bugetului pe 2016 cu menținerea țintelor de stabilitate macroeconomică. Monitorizarea utilizării transparente a resurselor bugetare
- Adoptarea și implementarea măsurilor pentru asigurarea condițiilor de creștere a convergenței în perspectiva aderării la zona Euro
2.2. Dezvoltare și investiții
- Prioritizarea investițiilor pe baza unor indicatori obiectivi. Corelarea investițiilor finanțate din fonduri naționale și a celor din fonduri europene pe baza priorităților de dezvoltare
- Realizarea unui plan de investiții pentru următorii 10 ani, având consensul întregii clase politice, a unei strategii naționale de dezvoltare care să cuprindă obiective finanțate atât din fonduri europene (AP), cât și din bugetul de stat, întocmit cu consultarea mediului privat, societății civile, ministerelor de resort, specialiștilor recunoscuți la nivel național și internațional
- Deblocarea și finanțarea prin fonduri structurale a marilor proiecte de infrastructură de transport (rutier, feroviar, naval, aerian), reabilitarea și dezvoltarea sistemelor de irigații, a infrastructurii de transport gaze, electricitate și realizarea
interconectării cu rețelele europene
- Crearea resurselor de dezvoltare prin: stimularea investițiilor străine în domenii de vârf, crearea unui fond național de investiții, a unei bănci naționale de dezvoltare, atragerea de fonduri europene și prin dezvoltarea pieței de capital.
Dezvoltarea și exploatarea resurselor naturale într-o manieră profitabilă și sustenabilă
- Lansarea unei dezbateri publice în vederea formulării unui pachet de politici pentru creșterea gradului de ocupare prin crearea de locuri de muncă corelat cu dezvoltarea unor politici de urbanizare și stimulare a atragerii și reintegrării românilor din diaspora
- Crearea premiselor instituționale pentru atingerea unor ținte superioare de absorbție a fondurilor europene pentru exercițiul financiar 2014- 2020
- Continuarea procesului de restructurare și eficientizare a activității companiilor în care statul deține controlul și implementarea principiilor de guvernanță corporativă.
Gestionarea integrată a companiilor de stat prin intermediul unei singure structuri administrative
- Instituirea unui mecanism structurat de consultare regulată cu mediul de afaceri ca element-cheie în elaborarea unor politici de dezvoltare durabilă
2.3. Fiscalitate
- Asigurarea unui cadrul fiscal și de reglementare care să fie stabil, predictibil, transparent. Debirocratizare, simplificare și armonizare a reglementărilor. Elaborarea de măsuri care să asigure un raport corect între stat și contribuabil
- Îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat prin încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea
administrațiilor fiscale. Îmbunătățirea activității ANAF în vederea continuării creșterii veniturilor la buget prin ameliorarea colectării taxelor și impozitelor. Finalizarea implementării proiectului Băncii Mondiale de restructurare și reformare a activității administrației
fiscale.
3. Accelerarea proceselor de reformare a statului, creșterea performanței administrației publice. Administrație în slujba cetățenilor, standarde de calitate și standarde de cost în serviciile furnizate de stat cetățenilor. Cultivarea încrederii populației și mediului de afaceri în administrația publică
3.1. Administrație publică eficientă
- Organizarea unei dezbateri publice pe tema îmbunătățirii activității administrației, cu următoarele obiective:
- Simplificarea și armonizarea legislației administrației publice. Transparentizarea activității acesteia prin îmbunătățirea accesului la informațiile de interes public și transparență decizională. Instituirea practicii consultării prealabile a cetățenilor în luarea deciziilor administrative
- Profesionalizarea administrației publice prin recrutare și evaluare pe bază de competențe și performanță. Stabilirea unor trasee profesionale clare, care să confere predictibilitate și motivație pentru evoluția în carieră
- Crearea unei școli superioare de administrație publică și susținerea evoluției în cariera publică pe baza de programe de dezvoltare profesională
- Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management al performanței personalului angajat în cadrul administrației publice. Sistem diferențiat de remunerare, în funcție de performanță
- Derularea unui proiect de eficientizare a Secretariatului General al Guvernului și extinderea lui și în alte zone ale administrației publice
- Crearea unor programe de evaluare a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice, inclusiv prin parteneriate cu organizații ale societății civile
3.2. Descentralizare - apropierea administrației de cetățean
- Continuarea procesului de descentralizare administrativă și consolidare a autonomiei locale, prin reducerea rolului administrației centrale la cel de strategie, politici și control, concomitent cu creșterea resurselor financiare la nivel local
- Definitivarea unui calendar pentru continuarea procesului de descentralizare a administrației având ca obiective: asigurarea continuității și creșterea calității furnizării de servicii publice, realizarea transferului de competențe de la administrația publică centrală spre cea regională și locală, repartizarea responsabilităților cu alocarea corespunzătoare a resurselor
- Realizarea unei Strategii de dezvoltare regională, armonizată cu Strategia de dezvoltare națională, prin crearea unui cadru instituțional de organizare și funcționare a regiunilor administrativ-teritoriale care să asigure înlăturarea decalajelor de dezvoltare existente
- Elaborarea unui plan național de investiții strategice în infrastructura comunităților locale și creșterea performanței cheltuielilor pentru dezvoltarea acesteia prin implementarea unor standarde minime privind investițiile publice: școli, dispensare, lăcașe de cult, servicii de electricitate, apă și canalizare, iluminat public, salubrizare
- Optimizarea organizării administrative a Bucureștiului și a zonei metropolitane pentru rezolvarea problemelor stringente cu care se confruntă cetățenii
3.3. Creșterea siguranței cetățeanului
- Creșterea nivelului de securitate personală a cetățeanului prin îmbunătățirea siguranței în spațiile publice, creșterea siguranței în școli, a managementului și
capacității de intervenție a ISU, protejarea cetățenilor de riscurile teroriste, de infracționalitatea cibernetică, precum protecția infrastructurii critice. Pregătirea autorităților publice și a populației pentru răspuns în situații de urgență și dezastre naturale
- Adoptarea unui program național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
3.4. Simplificare
- Îmbunătățirea legislației privind achizițiile publice, în sensul simplificării acesteia și impunerea unei transparențe totale în acordarea contractelor publice în administrația centrală și locală
- Introducerea sistemelor de guvernare electronică și a ghișeului unic
4. Educație și sănătate
4.1. Educație
- Mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de dezvoltare personală și umană. Promovarea educației inclusive prin cultivarea toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate
- Inițierea reformei curriculare pe toate componentele ei, astfel încât conținutul educațional să corespundă cu cerințele de pe piața muncii și ale societății digitale
- Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanței, autonomie educațională și integritate
- Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educațional
- Creșterea performanței programelor de formare, cercetare și inovare universitară în clustere integrate (învățământ cercetare-producție)
4.2. Sănătate
- Elaborarea, dezbaterea publică și adoptarea unei noi legi a sănătății
- Redefinirea statutului personalului medical în societate prin salarizare, traseu de carieră, criterii de evaluare a performanței și integritate, având ca finalitate creșterea calității actului medical, dar și reducerea migrației în străinătate și acoperirea deficitului de personal din unitățile sanitare, în special din mediul rural prin acordarea de stimulente
- Dezvoltarea de programe naționale de prevenție și educație pentru sănătate, care să îmbunătățească semnificativ starea de sănătate a populației, în special în rândul comunităților defavorizate
- Elaborarea unui program multianual de investiții în sănătate, în vederea asigurării actului medical la standarde care sa conveargă cu cele din UE
- Introducerea de standarde obligatorii de calitate pentru toate nivelurile sistemului sanitar românesc și a unui sistem de control al calității și asigurare a calității serviciilor medicale
- Evaluarea sistemului de urgență la nivel național și realizarea unui necesar de investiții în vederea asigurării operativității echipajelor de intervenție în special în mediul rural și în situații critice sau dezastre
- Încurajarea dezvoltării asigurărilor private de sănătate, cu posibilitatea opțiunii asiguratului pentru redistribuirea unei părți din contribuțiile de sănătate pentru asigurările private
5. Agricultură și pescuit
- Implementarea eficientă a Politicii Agricole Comune și a Politicii Comune de Pescuit
- Dezvoltarea comunităților din mediul rural prin creșterea rolului grupurilor de acțiune locală. Sprijin în organizarea producătorilor agricoli, inclusiv prin întărirea serviciilor de consultanță și consiliere
- Creșterea performantei și eficientei sectorului agroalimentar, cu accent pe calitatea și diferențierea produselor
- Restructurarea și creșterea performanței în sectorul pomicol
6. Energie
- Finalizarea strategiei energetice naționale și inițierea unui proces de adoptare a acesteia prin consens politic
- Încurajarea programelor de eficiență energetică, cu precădere în sectorul rezidențial care are un potențial semnificativ de economisire a energiei. În acest sens, vor fi lansate cât mai rapid programele operaționale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic
- Realizarea unei evaluări urgente a stadiului îndeplinirii obligațiilor aferente  programului privind siguranța aprovizionării cu energie pentru iarna 2015- 2016
- Încurajarea producției de resurse energetice primare din surse indigene atât convenționale (cărbune, țiței, gaz natural, uraniu), cât și regenerabile
- Continuarea interconectării sistemelor naționale de transport de energie electrică și gaz natural cu Republica Moldova și celelalte state vecine
- Stimularea tranzacțiilor cu gaz natural de o manieră centralizată și transparentă, ca modalitate de a ajuta la dezvoltarea unei piețe funcționale de profil
- Monitorizarea îndeplinirii tuturor angajamentelor asumate ca stat membru al UE în domeniul reducerii emisiilor de gaze ce produc efect de seră. De asemenea, se va urmări promovarea energiilor regenerabile astfel încât acestea să atingă o pondere
de 24% din consumul aferent anului 2020. În acest sens, se va iniția un dialog cu toate părțile interesate și autoritățile cu competență în materie (Consiliul Concurenței și ANRE) pentru identificarea unei soluții de echilibru în ceea ce privește mecanismul de promovare a producției de energie regenerabilă
7. Transporturi și infrastructură
- Valorificarea poziției geografice a României și transformarea țării într-un nod logistic regional 
8. Dezvoltare socială, cultură, minorități, mediu, tineret și sport
8.1. Dezvoltare socială
- Promovarea unei protecții sociale active și încurajarea unei culturi a responsabilității individuale. Descurajarea culturii dependenței față de ajutoarele sociale și încurajarea unei culturi a muncii și a responsabilității individuale și sociale
- Creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor prin crearea de programe de sprijin în demararea afacerilor, acordarea de facilități fiscale pentru angajatori, sprijin pentru obținerea primului loc de muncă, servicii de informare, orientare și
consiliere profesională
8.2. Cultură
- Întărirea capacității instituționale în elaborarea politicilor publice în domeniul culturii și de management al programelor în domeniul cultural, a stimulării industriilor creative, armonizării legislației din domeniul cultural cu legislația UE, promovarea creației contemporane și a diversității culturale românești
- Elaborarea unui cod al patrimoniului național care să asigure cadrul legal și instituțional pentru evaluarea, protejarea și păstrarea patrimoniului cultural național
8.3. Culte și minorități
- Sprijinirea cultelor religioase în scopul liberei exprimări a credinței și asigurarea unei finanțări transparente și echitabile
- Dezvoltarea de politici care să permită afirmarea și păstrarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase prin politici afirmative, promovarea toleranței, încurajarea dialogului interetnic și combaterea formelor de extremism
- Promovarea valorilor ce derivă din diversitatea culturală și etnică prin finanțarea unor activități pe bază de proiecte
8.4. Tineret și sport
- Elaborarea unei strategii naționale în domeniul educației fizice și sportului pe termen mediu și lung, în cooperare cu federațiile sportive și Comitetul Olimpic și Sportiv Român.
- Elaborarea unor politici guvernamentale care vor încuraja dezvoltarea sportului de înaltă performanță și respectarea efectuării orelor de educație fizică în școli, conform programei
8.5. Mediu
- Adoptarea unui cod privind mediul înconjurător, care să reunească și să simplifice legislația privind protecția mediului
- Conservarea biodiversității și a patrimoniului natural al României prin utilizarea rațională a resurselor naturale, consultarea cu societatea civilă și dezvoltarea de parteneriate sustenabile privind protecția mediului
9. Statul și siguranța națională
- Respectarea obligațiilor ce decurg din calitatea de membru al NATO, UE și din parteneriatele strategice la care România este parte prin creșterea capacității operaționale a forțelor armate. Alocarea resurselor necesare pentru realizarea programelor de achiziții și înzestrare
- Redefinirea rolului și statutului polițistului în societate prin transferul de carieră predictibil bazat pe competență
- Creșterea gradului de siguranță a cetățeanului și eficientizarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne
- Servicii publice comunitare în slujba cetățeanului (documente de identitate, permise, pașapoarte, înmatriculări)
10. Externe și afaceri europene
- Creșterea și consolidarea profilului și rolului României în cadrul UE și participarea în mod activ și consistent la procesul de luare a deciziilor
- Consolidarea și dezvoltarea Parteneriatului strategic cu SUA și întărirea dimensiunii sale economice, tehnologice și de schimburi interumane
- Continuarea activă a eforturilor de promovare și susținere, prin acțiune fermă și cuprinzătoare, a aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova pe baza continuării consecvente și responsabile a procesului de reformă profundă în spirit european de către autoritățile de la Chișinău
- Promovarea activă a obiectivului de transformare a vecinătății României atât în Balcanii de Vest, dar mai ales în vecinătatea estică, într-o zonă democratică, de stabilitate, prosperitate, securitate și predictibilitate
- Asigurarea la standarde europene, cu promptitudine, a unor servicii de calitate de asistență și protecție consulară pentru cetățenii români din afara granițelor țării
11. Fonduri europene
- Finalizarea implementării programelor pentru perioada 2007- 2013 și lansarea de urgență a tuturor programelor pentru perioada 2014- 2020
- Identificarea și eliminarea lacunelor și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene, cu accent pe creșterea gradului de utilizare și a calității proiectelor finanțate
12. Românii de pretutindeni
- Implementarea de măsuri și politici care să urmărească afirmarea identității culturale și lingvistice, apărarea drepturilor, libertăților și demnității românilor, tratamentul egal și nediscriminatoriu, exercitarea completă a cetățeniei europene
și eliminarea restricțiilor de pe piața muncii
- Facilitarea menținerii legăturilor cu familiile din România prin: reducerea taxelor consulare și a costurilor administrative, facilitarea transportului, a coletăriei și a transferului de bani
13. IT
- Realizarea interoperabilității la nivel național, coordonată cu UE, pentru eficientizarea activităților publice în sensul oferirii de servicii digitale cetățenilor

 actualizat: 14-11-2016 


  Link-uri utile
• Preşedinţia României
• Guvernul României

• Ministerul Afacerilor Interne
• Parlamentul României
• Senatul României

• Primăria Municipiului Bucureşti
• Primăria Sectorului 1
• Primăria Sectorului 2
• Primăria Sectorului 3
• Primăria Sectorului 4
• Primăria Sectorului 5
• Primăria Sectorului 6
• Direcţia Generală Anticorupţie
• Protectia consumatorului
• e-Guvernare
• servicii deconcentrate
  
 
 
 
vizitatori
 
 
 

Camere live
Ghişee SPCRPCIV BUCUREŞTI

• Înmatriculări
• Provizorii 
• Permise Alegeri Parlamentare 2016


O campanie a Ministerului Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență prin INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ


Sistemul de Soluţionare a Problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale


Întâlnire la Muzeul Culturii Romilor
Alege educaţia,
Spune NU traficului de persoane!
 


Operaţionalizarea SIS II în România


Creat de tineri pentru tineri
 
 
 
 

  Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti © 2013
  toate drepturile rezervate